Yönetmelik

Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda ve genel halkın eğitime ihtiyaç duyduğu konularda, sürekli olarak verilecek eğitim ve sosyal etkinlik programlarını düzenleyerek ve ilan ederek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere danışmanlık hizmeti, ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim ve sosyal etkinlik programları planlar, paket programlar önerir, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, fuarlar ve benzeri faaliyetleri düzenler ve bu tip etkinliklerin altyapı çalışmalarıyla ilgili malzeme, araç-gereç teminini ve koordinasyonunu sağlar. Başlıca faaliyet alanları:

a) Kariyer planlama ve mesleki gelişim, nitelikli iş bulma imkânı sağlayan sertifika programları düzenlemek, kurumsal anlaşmalarla özel program ve paket eğitim programları sunmak, gelişen ve sürekli değişen iş dünyasının çalışanlarına yeni teknolojileri tanıtmak ve bu yönde bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak, Kampus içinde ve dışında genel katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek.

b) İnternet yoluyla her yaşa ve ilgi grubuna yönelik eğitim programları sunmak.

c) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim programları düzenlemek, uzman konuşmacıların katılımıyla seminerler organize etmek.

ç) Ara eleman yetiştirmeye yönelik kurslar ve örgün eğitim hizmeti sunmak, ihtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, ailevi, mesleki ve yurttaşlık konularında bilinçlendirici ve katılımcı bir toplum yapısının oluşumuna katkı verecek programlar düzenlemek.

d) Üniversitede ilgili birimlerin verecekleri kursları sağlamak ve ilgili birimlerin talebi üzerine her türlü eğitsel ve sosyal çalışmanın organizasyonlarını yapmak ve bunların araç-gereç ve sunu olanaklarını sağlamak.

e) Boş zamanları değerlendirici, eğlendirici programlar düzenlemek.

f) Üniversite Yayınevinin her türlü basım ve yayın işlerini yürütmek; kitap, dergi, broşür, katalog ve benzeri yayınlar yapmak, okuma alışkanlıklarını geliştirici etkinlikler düzenlemek.

g) Çeşitli ülkelerle kültürel ve bilimsel alışverişi artırıcı geziler düzenlemek.

ğ) Test merkezi olarak özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarının ulusal ve uluslararası sınavlarını yapmak.

h) Öğrenci ve mezunlar için kariyer imkânlarını araştırmak, mezunlarının istihdam alanına giren işletmelerin ve kuruluşların adres ve genel bilgilerinin (sektör, iş türü, üretim türü, ihracat, ithalat ve benzeri) bulunduğu envanterler oluşturmak ve bunları düzenli olarak güncellemek. Öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyerlerinde birbirleri ile yakın ilişki, dayanışma ve işbirliği içinde bulunmaları için çeşitli faaliyetler düzenlemek.

ı) Eleman talebinde bulunan kuruluşlarla mezunlar arasında sürekli iletişim kurarak iş bulmalarını kolaylaştırmak.

i) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, projeler (AB, TÜBİTAK ve benzeri) hazırlamak, bilimsel ve mesleki konularda yayınlar yapmak, öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarını (ERASMUS ve benzeri) yürütmek; yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin/öğretim elemanlarının ihtiyaç duyacağı kursları ve programları (TÖMER ve benzeri) düzenlemek.

j) Arz ve talep edilen her türlü araştırma-geliştirme (AR-GE) hizmetini yürütmek.

k) Uzaktan eğitim konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, çalıştay, konferans ve sempozyumlar düzenlemek, değişen ve gelişen koşullar altında uzaktan eğitim alanındaki diğer görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili tüm çalışmaları yürütmek.

l) Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme ortamı sağlamak.

m) Gönüllülük esasına uygun çalışma alanlarında görev alabilecek bireyleri yetiştirerek bu alandaki çalışmaları teşvik etmek.

n) Merkezin amaçları çerçevesinde engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları topluma kazandıracak etkinlikler düzenlemek.

o) Faaliyetlere katılıp başarılı olanlara faaliyet türüne göre düzenlenmiş başarı belgesi, katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermek.

ö) Faaliyetleriyle ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, mezunları, ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek.

p) Sürekli Eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (indirmek için tıklayınız.)

Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2014, Salı